top of page
  • รูปภาพนักเขียนJohn Paul

เริ่มต้นปีใหม่ ..ด้วยใจที่ตื่นรู้

ในช่วงเทศกาลส่งความสุขวันปีใหม่ ชาวโลกต่างพร้อมใจกันเฉลิ

มฉลองศักราชใหม่อย่างใหญ่โตมโหฬาร แม้วันขึ้นปีใหม่ในทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ค่อยกล่าวไว้เท่าไรนัก เพราะพระพุทธองค์ทรงถือว่าการที่เรามีโอกาสลืมตามาดูโลกในทุกๆ เช้าวันใหม่นั้น

นับเป็นโอกาสอันสุดวิเศษแล้วที่เราสามารถมีชีวิต รอดมาอีก ๑ วัน ฉะนั้นทุกวันจึงเป็นช่วงเวลาอันแสนประเสริฐ ที่จะเริ่มสั่งสมบุญ ปรารภความเพียร กันต่อไป การย่างเข้าสู่ปีใหม่ เรายังคงสร้างบารมีกันต่อไป และทำให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา พระบรมศาสดาทรงเน้นให้เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เหมือนดังพุทธพจน์ที่ว่า

“บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง

บุคคลใดเห็นแจ้งธรรม ปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่ง เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับ มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย”


วันปีใหม่ในสายตา ของนักธรรมจะมองว่า อายุของเราเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี ความชรานำเราใกล้เข้าไปสู่ความตายเร็วขึ้น วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ บารมี อะไรที่ยังพร่องอยู่ก็จะเร่งสร้างให้เต็มที่

บุญชนิดไหนที่ทำมาเป็นประจำจะขวนขวายให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เราจะไม่ประมาทในวัยและชีวิต หรือสิ่งใดที่เคยประพฤติผิดพลาดพลั้งไปในปีเก่าที่ผ่านมา ก็จะปรับ ปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น เพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่ในศักราชใหม่ ให้เป็นศักราชชัยแห่งคุณงามความดี เป็น อารยชนผู้ทำตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง แก่บุญแก่บารมียิ่งๆ ขึ้นไป

ปีใหม่นี้เราต้อง มาทบทวนดูตัวของเราเองว่า จะลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย แล้วดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของ บัณฑิตนักปราชญ์

ก้าวสู่เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ของพระอริยเจ้า หมั่นประกอบความดี ทำความ เพียรให้มากยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา หากในใจคิดได้เช่นนี้ ในปีใหม่นี้จะเป็นปีทองของชีวิต เป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมในกายของพวกเรา ยอดนักสร้างบารมีทุกๆ คน


ขอน้อมจิตอนุโฒทนากับทุกๆ ดวงจิตที่ตื่นรู้


Cr. ธรรมะจากพระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน

ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page