top of page
  • รูปภาพนักเขียนJohn Paul

ต้นไม้ในพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันมหัศจรรย์มาก ๆ ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันเดียวกัน แต่ต่างวาระกัน หลายท่านคงจะทราบพุทธประวัติกันดี(บ้าง)แล้ว มีสิ่งที่เห็นความสัมพันธ์กันในวันนี้ คือเป็นวันที่กำหนดเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติด้วย ช่างเป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากเพราะพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับต้นไม้หลายชนิด จากพุทธประวัติพระพุทธองค์ทรงประทับในป่ามากกว่าที่อื่นใด ต้องขอบคุณต้นไม้ ป่าไม้ ที่ทำให้เกิดเอกบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครมาเปรียบได้ ยิ่งในปัจจุบัน คนในโลกมนุษย์เริ่มเห็นความสำคัญของต้นไม้ ป่าไม้กันมากขึ้น เห็นตอนที่กำลังจะสายเกินแก้กันแล้วครับ เพราะมันเข้าสู่ภาวะโลกร้อนเสียแล้ว แต่ก็ยังดีครับ ถ้าให้ดีต้องช่วยกันปลูกปีละต้นก็ยังดี วันนี้แหละี้ครับน่าปลูกมาก ๆ หรือวันไหน ๆ ก็ดีทุกวัน ที่สำคัญคือขอให้ได้ปลูกกันนะครับ ผมปลูกแล้วครับ ได้ปลูก ้ต้นโพธิื์์์์์อินเดียที่เป็นลูกของลูก หลานของหลานต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (ได้มาจากนักแสวงบุญท่านหนึ่งครับ เขาบอกมาอย่างนั้น) ไม่อยากสงสัยว่าเชื่อถือได้ขนาดไหน ที่สำคัญคือรู้สึกสุขใจที่ได้ปลูกต้นไม้ในวันนี้แล้วครับ อันที่จริงต้นอะไรก็ได้นะ ควรเป็นไม้ยืนต้นเพราะจะได้ภูมิใจไปอีกนาน.... ยิ่งเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีก่อน ๆ ค่อย ๆโตขึ้น ยิ่งมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกครับ (อ้อ ... ผมปลูกในวัดครับ)


ที่ว่าพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับต้นไม้ จากการอ่านมีต้นไม้หลายชนิดรวมทั้งสวนป่า(อุทยาน)ที่สำคัญหลายที่ แต่ในวันนี้อยากนำมาฝากเป็นความรู้ หรือทบทวนความจำกันให้กับชาวพุทธเราสักหน่อย ได้แก่
ต้นสาละ เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันประสูติ และปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงประสูติภายใต้ต้นสาละ ณ อุทยานลุมพินีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ กับกรุงเทวทหะ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี และทรงปรินิพพานใต้ต้นสาละในกรุงกุสินารา


มณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เวลาดอกมณฑารพจะบาน และร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญ ๆ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร

เหล่าทวยเทพจะดลบันดาลให้ดอกมณฑาร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (อัสสัตถพฤกษ์) เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงประทับภายใต้ร่มเงา ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ภายใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิแห่งนี้


ต้นอปชาลนิโครธ ต้นไทรที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ ๕ ภายหลังทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ประทับนั่งภายใต้ร่มเงาของอปชาลนิโครธเป็นเวลา ๗ วัน ต้นอปชาลนิโครธอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นศรีมหาโพธิ

ต้นมุจจลินทร์ หรือต้นจิก ภายหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วถึงสัปดาห์ที่ ๖ ทรงประทับภายใต้ร่มเงาของต้นไม้จิกอันมีชื่อว่า มุจจลินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้ ๆ กับต้นพระศรีมหาโพธ ิพระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมุจจลินทร์เป็นเวลา ๗ วัน โดยมีพญามุจจลินทร์นาคราชมาขดแผ่พังพอนปกป้องพระองค์ จากสายลมและสายฝน


ต้นราชยตนะ หรือต้นไม้เกต ภายหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วถึง สัปดาห์ที่ ๗ ทรงประทับภายใต้ร่มเงาของต้นไม้เกตอันมีชื่อว่า ราชายตนะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ใกล้ ๆ กับต้นศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยสิทุตติสุขเป็นเวลา ๗ วัน นับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแห่งการเสวยวิมุตติสุข ณ ที่นี้มีพ่อค้า ๒ คนนำกองเกวียนค่าขายจากแดนไกล คืออุกกลชนบท ได้ถวายเสบียงเดินทาง สัตตุผง สัตตุก้อนแด่พระพุทธเจ้าพ่อค้าทั้งสองคือ ตปุสสะ และภัลลิกะ ได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึงสรณะ ๒ คือถึงพระพุทธและพระธรรมต้นพหุปุตตนิโครธ ต้นไทรที่อยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา ปิปผลิมาณพได้พบพระพุทธเจ้าและขอบวชที่พหุปุตตนิโครธนี้ ครั้นบวชล่วงไปแล้ว ๗ วัน ก็ได้บรรลุพระอรหัต ภายหลังเรียกว่าพระมหาสาวกมหากัสสปะ (เดิมชื่อ ปิปผลิมาณพ) ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์


ต้นปาริฉัตตก์ คือต้นทองหลาง เป็นชื่อต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นที่ ๒ คือ ชั้นดาวดึงส์ อยู่ในสวนนันทวัน ของพระอินทร์หรือท้าวสักะจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ ภายหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับภายใต้ร่มไม้ปาริฉัตตก์ (หรือปาริฉัตร, ปาริชาต) ณ ดาวดึงสเทวโลก ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดสามเดือนพระพุทธมารดาได้ทรงบรรลุพระโสดาปัตติผล


ต้นอานันทมหาโพธิ เป็นต้นโพธิ์ตรัสรู้ที่เป็นหน่อของต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ร่ม เงาได้ตรัสรู้ ได้นำเมล็ดไปปลูกเป็นต้นแรกในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนท์เป็นผู้ดำเนินการปลูกที่ประตูวัดพระเชตวันมหาวิหาร พระนครสาวัตถี แคว้นโกศล ต้นโพธิ์นั้นเรียกว่า อานันทมหาโพธิ์ ทุกวันนี้ยังปรากฏอยู่

ต้นไม้ที่ถือว่าพิเศษสุดคือ ต้นพระศรีมหาโพธิื เพราะเป็นต้นไม้ที่จัดเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้า คืออุบัติขึ้นพร้อมกับพระพุทธองค์ มี 7 อย่าง ได้แก่

(1) พระนางพิมพาราหุลมาตา

(2) ฉันนะอำมาตย์

(3) กาฬุทายิอำมาตย์

(4) พระอานนท์

(5) ม้ากัณฐกะ

(6) ต้นมหาโพธิ์

(7) ขุมทรัพย์ 4 ทิศ

ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้ว ยังจัดจัดเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย เพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกเห็นความสำคัญของต้นไม้ ป่าไม้กันมากขึ้น อีกด้วยนะครับ


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page